دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدجمال   فرج اله حسینی

پست الکترونیکی : jamalfhosseini@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه جنوب غربی لوییزیانا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : آموزش فنی حرفه ای کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه جنوبی لوییزیانا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه ایالتی مریلند

سوابق اجرایی

مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی واحد علوم و تحقیقات 1376-1392

مدیر کل پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی 1392-1394عضویت در جوامع علمی

انجمن ترویج  کشلورزی

انجمن تعاون

انجمن توسعه روستایی

 نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه ترویج و آموزش کشاورزی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/09/01

سیدجمال فرج  اله  حسینی

سیدجمال فرج اله حسینی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

^